Webbkurs - Sjuk-, föräldraledighet samt övriga ledigheter

sjukledigheterSjukledigheter och övriga ledigheter

Kursen Sjukledigheter och övriga ledigheter varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Kursen blandar faktakunskap med konkreta löneberedningsexempel och pekar på praktiska tillämpningar som underlättar kostnadsuppföljning och kontroll av arbetsgivarens kostnader vid frånvaro. Kursen belyser också Försäkringskassans handläggning och kort om de förmånsregler som gäller enligt lag. Stor vikt läggs vid arbetsgivares ansvar i relation till Försäkringskassan gällande dessa frågor.

Omfattning

Kursen består av cirka sex arbetspass och varje arbetspass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift.  Kursen lägger stor vikt vid praktisk löneberedning av olika former av frånvaro och fokuserar på att löneberedningen ska ske så att den korrekt speglar kostnader för frånvaro och arbetad tid. I löneberedningsuppgifterna ingår även bokföring av löneunderlagen.
Kursdeltagarna examineras genom att de lämnar in två löneberedningsuppgifter samt skriver en tentamen

Kursen ger 14 AKT-timmar hos Srf Konsulterna (KursID 2015_156_00)

Innehåll

 • Lag (1991:1047) om sjuklön
 • Uppgiftsskyldigheter för arbetsgivare
 • Regelverk om högriskskydd och ansökan FK
 • Försäkringskassans handläggning
 • Löneberedning av sjuklöner enligt lag
 • Sjukförsäkringssystemet
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Sjukdom efter föräldraledighet och arbetslivsintroduktion
 • Kort om avtalstillämpning inom sjuklöneområdet
 • Löneberedning av sjuklöner enligt vanliga avtalskonstruktioner
 • Föräldraledighet i lag, avtal och praktisk tillämpning
 • Föräldraledighetslag (1995:584)
 • Försäkringskassans handläggning och kort om föräldrapenningen
 • Löneberedning enligt lag
 • Vanliga avtalskonstruktioner på föräldraledighetsområdet
 • Löneberedning av föräldralöner enligt avtal
 • Kort om övriga lagstiftade och avtalade ledigheter (exklusive semester som behandlas i en egen kurs)

 

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

Webbkurs - Semesterledigheter

semesterledigheterSemesterledigheter enlig lag och kollektivavtal

Kursen Semesterledigheter enlig lag och kollektivavtal varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Stor vikt läggs vid sambandet mellan lag, kollektivavtal, lokala avtal, anställningsavtal och den praktiska tillämpningen. Kursen pekar på praktiska tillämpningar som underlättar kostnadsuppföljning och kontroll av arbetsgivarens kostnader vid semester och en korrekt semesterlöneskuld. Kursen belyser bokföring och kostnadsuppföljning av semesterlönerna samt hanteringen av en korrekt värderad semesterskuld i bokslutet. Kursen behandlar också lagstiftningsprocessen när en ny arbetsrättslig lag kommer till och använder semesterlagen som ett exempel på detta.

Innehållunder produktion

 • Semesterlag (1977:480)
 • Hur en lag kommer till
 • Semesterlöner enligt avtal
 • Lönearter och löneberedning av semesterledigheter
 • Bokföring av semesterlöner
 • Semesterlöneskulden i bokslutet
 • Manuell löneberedning av semesterlöner

Omfattning

Kursen består av fyra arbetspass á 3 tim. Varje pass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift. Kursen innehåller även övningar med lösningsförslag.

Examinering och kursintyg

Kursen avslutas med en examination som består av teoretiska frågor och en manuell löneberedningsuppgift som laddas upp för bedömning och feedback.

Efter fullgjord examinering utfärdas kursintyg.

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

Webbkurs - Lönesättning och revision

lönesättning revisionLönesättning och lönerevision

Kursen Lönesättning och lönerevision varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Kursen vänder sig till dig som administrerar lönerevision och retroaktiva löner. Kursen behandlar till exempel hur en lönerevision utifrån ett kollektivavtalat löneavtal genomförs och beräknas i praktiken.
 Kursen syftar också till att ge en bred kompetens kring de metoder och tekniker som används i näringslivet för arbetsvärdering och prestationsbedömning samt ge råd och tips för lönesamtal och förhandling.
Ett viktigt inslag i kursen är att känna till vad lagstiftningen säger om arbetsgivares ansvar inom detta område. Detta är en lagstiftning som förändrats under de senaste åren och vars rättstillämpning det finns all anledning att följa som arbetsgivare i dag. Kursen presenterar också metoder för lönekartläggning. Under kursen kommer deltagarna att jobba med två praktiska övningar som behandlar arbetsvärdering och befattningslön samt tolkning av ett centralt löneavtal.

Innehållunder produktion

 • Metoder för lönesättning
 • Arbetsvärdering och prestationsbedömning
 • Lönesamtal och förhandling
 • Lagstiftning om arbetsgivares ansvar när det gäller lönediskriminering
 • Metoder och programstöd för lönekartläggning
 • Lönerevision och retroaktiva löner

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

Webbkurs Trygghetsförsäkringar

trygghetsförsäkringarTrygghetsförsäkringar enligt lag och kollektivavtal 

Kursen Trygghetsförsäkringar enligt lag och kollektivavtal varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Kursen ger en helhetsbild av de trygghetssystem som anställda omfattas av. Allt från de lagstiftade trygghetssystemen, de kollektivt avtalade och de individuella lösningar som vanligen förekommer berörs.
Trygghetsförsäkringarna för anställda inom privat näringsliv som omfattas av kollektivavtal, behandlas mer ingående med särskild fokus på pensioner och sjukförmåner.
Kusen omfattar också administration och handläggning av trygghetsförsäkringarna gentemot olika försäkringsaktörer. Konsekvenserna av att göra fel inom detta område är mycket betydande och kan få allvarliga följder både för arbetsgivare och anställda.

Innehållunder produktion

 • Lagstadgade trygghetsförsäkringar
 • Kollektivavtalade trygghetsförsäkringar
 • Privata försäkringar och sparformer
 • Administration av försäkringar enligt kollektivavtal

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

Webbkurs Personalskatter utland

personalskatter utland

Personalskatter utland

Kursen Personalskatter utland varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Kursens behandlar det komplexa regelverket som reglerar personalskatter i utlandsfrågor. Huvudsakligen behandlas tre problemområden: utsänd personal, utomlands bosatt personal och övriga utlandsfrågor. Viktiga grundfrågor gällande utlandsbeskattning är var inkomst ska beskattas och i vilket land som arbetsgivaravgifter ska erläggas.

Innehåll

 • Allmänt om utlandsbeskattning
 • Utsänd personal
 • Tid för utsändning
 • Begränsat och obegränsat skattskyldig
 • Utomlands bosatta
 • Samordningsnummer och SINK
 • Utländsk arbetsgivare
 • Utländsk uppdragstagare
 • Skatt på arbetsinkomster i Norden
 • Gränspendling inom Norden
 • Utländska experter

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

bokningsknapp

Webbkurs Personalförmåner

personalförmånerPersonalförmåner

Kursen Personalförmåner varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Du får lära dig att söka information och olika metoder för att bedöma förmåner t ex förmånsbeskattning av tjänstebil. Att ha full kontroll på förmåner avseende beskattningsunderlag och arbetsgivaravgift samt vilka villkor som måste vara uppfyllda för olika former av skattefria förmåner är centralt. Det är också viktigt att ha kunskap om det ekonomiska perspektivet med frågor om momslyft och avdragsrätt, samt vilka ekonomiska konsekvenser som uttagsbeskattning av varor och tjänster och löneväxling skapar. Kursen behandlar också praktisk löneberedning av vissa typer av förmåner, till exempel bilförmåner, räntesubventionerade personallån, kostförmåner och andra förmåner som uppstår i samband med tjänsteresor, utlägg och avdrag avseende friskvård.

Innehåll

 • Skatterättsliga principer för beskattning av förmåner
 • Kostnadsavdrag och moms gällande förmåner
 • Resehantering och utlägg
 • Traktamenten
 • Reduktion av traktamente och förmånsbeskattning
 • Förmåner - Allt från arbetskläder, bilförmåner till värdepapper och årskort
 • Varje förmån behandlas och bedöms avseende värdering och beskattning, social avgift, momslyft och kostnadsavdrag
 • Uttagsbeskattning
 • Löneväxling och analys av dess effekter
 • Löneberedning av resor och förmåner

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

bokningsknapp

 

Webbkurs Skatter och avgifter

skatter o avgifter

Skatter och avgifter

Kursen Skatter och avgifter varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Stort fokus läggs på regelverk för arbetsgivare. Kursen syftar till att skapa en förståelse för lagstiftade regler och skatteverkets anvisningar och hur dessa i praktiken ska hanteras i löneberedningen. Kursen behandlar också Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens olika former av skuldindrivning och vad som ligger i arbetsgivarens ansvar i myndighetskontakten gällande dessa frågor samt praktiska hanteringen av skattefrågorna i löneberedningsarbetet. Kursen innehåller övningar i manuell löneberedning med fokus på skatter och avgifter och hur dessa underlag påverkar företagets kostnader och ekonomiska ställning.

Omfattning

Kursen består av sex pass och tar ca 18-20 timmar att genomföra. Varje pass innehåller en eller flera föreläsningar samt instuderingsfrågor och övningsuppgifter. Kursen avslutas med examination av kursens olika delar.

Innehåll

 • Arbetsgivares lagstiftade ansvar för skatter och avgifter
 • Arbetstagarbegreppet och uppdragstagare
 • Lagstadgade skatter och avgifter
 • Preliminärt skatteavdrag och justering av skatt
 • Kostnadsavdrag
 • Skatteavdrag på förskott och jämkning
 • Kronofogdemyndigheten och löneutmätning
 • Skatteverket och skuldindrivning
 • Arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter
 • Företag utan F-skattsedel
 • Nystartsjobb och företagsstöd
 • Löneberedning och bokföring av skatter och avgifter.

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

bokningsknapp